wskaźnik lesistości

wskaźnik lesistości

określa stosunek procentowy powierzchni leśnej do całkowitej powierzchni konkretnego obszaru