Stara matura z geografii 2020 poziom podstawowy – arkusz i odpowiedzi

Stara matura z geografii 2020 poziom podstawowy

Stara 2020 poziom podstawowy odbyła się 13 maja 2020 roku o godzinie 09:00. Na napisanie poziomu podstawowego maturzyści mieli 120 minut, czyli standardowe 2 godziny. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 50.

Stara 2020 poziom podstawowy — pytania i odpowiedzi

Zadania od 1. do 7. wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej fragmentu Beskidu Śląskiego oraz własnej wiedzy.

Materiał źródłowy do zadań 1−2.
Na fotografii jest widoczny czynny kamieniołom, który znajduje się na obszarze przedstawionym na mapie.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 1-2

Zadanie: 1. (1 pkt)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Czynny kamieniołom przedstawiony na fotografii znajduje się

A. na północnym stoku Skalicy (B3).
B. na południowym stoku Orłowej (D4).
C. na zboczu doliny potoku Gahura (C5).
D. na zboczu doliny potoku Dobka (C4).

Odpowiedź:

C.

Zadanie: 2. (3 pkt)

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W kamieniołomie przedstawionym na fotografii eksploatuje się piaskowce, które są skałami

A. magmowymi głębinowymi.
B. magmowymi wylewnymi.
C. osadowymi okruchowymi.
D. osadowymi pochodzenia organicznego.

b) Na podstawie mapy lub fotografii podaj trzy zmiany w środowisku przyrodniczym spowodowane eksploatacją skał w kamieniołomie.

1. ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź:

a) C,

b)
− Zmiana ukształtowania powierzchni (powstanie wyrobiska).
− Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez las.
− Powstanie urwiska skalnego.
− Zniszczenie pokrywy glebowej.
− Sztuczne terasowanie ściany kamieniołomu.

Zadanie: 3. (2 pkt)

Odszukaj na załączonej mapie opisane obiekty i wpisz do tabeli ich nazwy własne.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 3

Odpowiedź:

1. Ustroń Zdrój
2. Przełęcz Beskidek
3. Jaszowiec

Zadanie: 4. (1 pkt)

Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Równica (C2) a szczytem Beskidek (D3). Zapisz obliczenia.

Obliczenia:

Odległość w terenie ……………….. km

Odpowiedź:

Długość na mapie: 5,2 cm 1 : 50 000
1 cm − 0,5 km
5,2 cm − x km
x =
5,2 · 0,5 km
1 cm
x = 2,6 km

Zadanie: 5. (1 pkt)

Część obszaru przedstawionego na mapie wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
Podaj nazwę własną innej obszarowej formy ochrony przyrody na terenie przedstawionym na mapie.
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

Rezerwat Czantoria

Zadanie: 6. (2 pkt)

Odszukaj na mapie dolinę Jawornika (B7/B6/C6) i dolinę Dziechcinki (C8/C7).
Podaj trzy przyrodnicze podobieństwa między obszarami doliny Jawornika i doliny Dziechcinki przedstawionymi w podanych polach mapy.

1. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

− Obie doliny mają przebieg NE–SW.
− W dnie obu dolin płyną potoki.
− Obie doliny łączą się z doliną Wisły.
− Obie doliny są zalesione.

Zadanie: 7. (2 pkt)

Podaj dwa podobieństwa i dwie różnice między miejscowościami Ustroń i Wisła. Uwzględnij położenie geograficzne lub dostępność komunikacyjną obu miejscowości.

Podobieństwa:
1.
………………………………………………………………………………………………….

2.
………………………………………………………………………………………………….

Różnice:
1.
………………………………………………………………………………………………….

2.
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

Podobieństwa:
− Miejscowości są położone nad Wisłą.
− Przez miejscowości prowadzi linia kolejowa.
− Przez miejscowości prowadzi droga wojewódzka 941.

Różnice:
− Obie miejscowości są położone na różnej szerokości geograficznej.
− Miejscowość Wisła znajduje się wyżej n.p.m.
− Większość zabudowy Ustronia znajduje się na lewym brzegu rzeki, natomiast miasto Wisła jest położone wzdłuż potoków uchodzących do rzeki Wisły.
− Droga wojewódzka tylko w Ustroniu pełni funkcję obwodnicy miasta.

Zadanie: 8. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 8 globus
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące sytuacji przedstawionej na rysunku są prawdziwe. Zaznacz P,  jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

stara matura z geografii 2020 pp zadanie 8 tabelka

Odpowiedź:

P, P, F

Zadanie: 9. (1 pkt)

W tabeli przedstawiono współrzędne geograficzne wybranych czterech miast Polski.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 9 tabelka

Uporządkuj miasta według malejącej długości trwania dnia latem – wpisz numery, którymi te miasta oznaczono w powyższej tabeli.

najdłuższy dzień ———> najkrótszy dzień

Odpowiedź:

najdłuższy dzień – najkrótszy dzień
2 – 4 – 3 – 1

Materiał źródłowy do zadań 10−12.
Na mapie zaznaczono położenie dwóch stacji meteorologicznych, z których pochodzą dane klimatyczne podane w tabeli.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 10-12 mapa
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 10-12 tabelka

Zadanie: 10. (2 pkt)

a) Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza w Iquique. Zapisz obliczenia.
Obliczenia:

Amplituda: ……………….

b) Zaznacz czynnik, który w największym stopniu decyduje o niższej rocznej amplitudzie temperatury powietrza w Iquique niż w La Quiaca.

A. odległość od morza
B. rodzaj podłoża
C. szata roślinna
D. szerokość geograficzna

Odpowiedź:

a)
20,9 ºC – 14,7 ºC = 6,2 ºC

b)
A.

Zadanie: 11. (2 pkt)

Na podstawie informacji w tabeli oraz mapy podaj główną przyczynę:
a) niskiej rocznej sumy opadów atmosferycznych w Iquique;
……………………………………………………………………………………………………

b) niższej średniej rocznej temperatury powietrza w La Quiaca niż w Iquique.
……………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

a)
Wpływ chłodnego prądu morskiego (prądu Peruwiańskiego/Humboldta).

b)
Większa wysokość bezwzględna stacji La Quiaca.

Zadanie: 12. (1 pkt)

Podaj nazwy państw, w których znajdują się poniższe stacje meteorologiczne.

Iquique …………………………………………………

La Quiaca ………………………………………………

Odpowiedź:

Iquique – Chile
La Quiaca – Argentyna

Zadanie: 13. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono barchan i wydmę paraboliczną.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 13
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 13 tabelka

Odpowiedź:

P, P, F, F

Zadanie: 14. (2 pkt)

Intensywność rzeźbotwórczej działalności wiatru zależy od jego siły i kierunku oraz od innych cech środowiska przyrodniczego.
Wymień trzy cechy środowiska przyrodniczego, które sprzyjają intensywnej działalności rzeźbotwórczej wiatru.

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

− Brak roślinności.
− Suchy klimat.
− Suche (przesuszone) podłoże podatne na wywiewanie oraz ścieranie.
− Występowanie luźnych skał.
− Obecność ziaren mineralnych o małej średnicy.
− Otwarta przestrzeń.

Zadanie: 15. (2 pkt)

Na mapie przedstawiono rozmieszczenie płyt litosfery.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 15
W tabeli podano przykłady obszarów, na których występują zjawiska wulkaniczne.
Uzupełnij tabelę. Obok każdego obszaru wpisz literę oznaczającą przyczynę zjawisk wulkanicznych wybraną z podanych poniżej.

A. odsuwanie się płyt litosfery
B. podsuwanie się płyty litosfery

stara matura z geografii 2020 pp zadanie 15 tabelka

Odpowiedź:

1. B
2. A
3. B
4. B

Zadanie: 16. (2 pkt)

Na fotografii oznaczonej literą A przedstawiono formację roślinną charakterystyczną dla Kanady, a na fotografii B − formację roślinną charakterystyczną dla Kazachstanu.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 16

Uzupełnij tabelę określeniami podanymi poniżej. W puste komórki wpisz – wybrane z podanych poniżej – nazwy formacji roślinnych, numery oznaczające ich opisy oraz nazwy gleb.
Nazwy formacji roślinnych: step, tajga, tundra, wilgotny las równikowy.

Opisy formacji roślinnych:

1. Formacja występuje w klimacie charakteryzującym się wysokimi temperaturami powietrza i wysokimi sumami opadów atmosferycznych. Drzewa ułożone są warstwowo. Najwyżej wyrastają hebanowce i mahoniowce.

2. Formacje leśna występuje w klimacie umiarkowanym chłodnym. Dominują w niej świerki, sosny, jodły i modrzewie.

3. Formacja trawiasta występuje w klimacie umiarkowanym ciepłym kontynentalnym. Niewielkie opady ograniczają rozwój drzew. Wśród traw dominują kostrzewy i ostnice.

4. Formacja złożona z traw oraz z pojedynczych drzew, np. baobabów, występuje w klimacie charakteryzującym się wysoką temperaturą przez cały rok oraz dwiema porami roku: suchą i wilgotną.

Gleby: czarnoziemy, bielicowe, laterytowe, brunatne.

stara matura z geografii 2020 pp zadanie 16 tabelka

Odpowiedź:

A – tajga – 2 – bielicowe
B – step – 3 – czarnoziemy

Zadanie: 17. (1 pkt)

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P,  jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 17 tabelka

Odpowiedź:

P, F, F

Zadanie: 18. (2 pkt)

Znaczną część powierzchni Polski zajmują obszary zagrożone deficytem wody.

Podaj trzy przykłady działalności człowieka przyczyniające się do pogłębiania deficytu wody w Polsce.

1.
………………………………………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………………………………….
3.
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

− Odwadnianie kopalń powodujące powstanie leja depresyjnego (obniżenia poziomu wód podziemnych).
− Niewłaściwa melioracja użytków zielonych.
− Zużywanie dużych ilości wody przez przemysł.
− Małe wykorzystanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle.

Zadanie: 19. (3 pkt)

Na wykresie przedstawiono liczbę ludności Polski w 2020 r. oraz prognozę na lata: 2030, 2040 i 2050 w trzech grupach wiekowych: 0−17 lat, 18−59/64 lat oraz 60/65 lat i więcej.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 19

a) Na podstawie wykresu podaj dwie przewidywane zmiany w strukturze wiekowej ludności Polski w latach 2020−2050.

1.
………………………………………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………………………………….

b) Podaj dwa argumenty potwierdzające niekorzystny wpływ przewidywanych zmian zachodzących w strukturze wieku ludności Polski do 2050 r. z punktu widzenia rynku pracy oraz państwowego systemu emerytalnego.

1.
………………………………………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

a)
− Spadek liczby dzieci i młodzieży.
− Spadek liczby ludności w wieku 18–59/64.
− Wzrost liczby ludności w wieku 60/65 lat i więcej.

b)
− Wzrastająca liczba osób w wieku poprodukcyjnym spowoduje zwiększenie wydatków z budżetu państwa na leczenie i opiekę społeczną osób starszych.
− Konieczność wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym w wyniku spadku liczby ludności w wieku 18–59/64.
− Spadek liczby dzieci wpłynie na edukację (może wystąpić konieczność zamykania placówek oświatowych i z tym związana utrata pracy przez nauczycieli).

Zadanie: 20. (2 pkt)

W tabeli przedstawiono wewnątrzwojewódzkie migracje ludności Polski na pobyt stały według kierunków w 2016 roku.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 20 tabelka

a) Podaj nazwy dwóch województw, w których w 2016 r. saldo migracji wewnątrzwojewódzkich w miastach było ujemne.

…………………………………………………..
…………………………………………………..

b) Podaj dwie główne przyczyny migracji ludności Polski na pobyt stały z miasta na wieś.
1.
………………………………………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

a)
1. mazowieckie
2. wielkopolskie

b)
− Potrzeba zamieszkania w innych warunkach środowiska (czystsze powietrze, brak hałasu, smogu).
− Wzrost zamożności ludności miejskiej, którą stać na zakup lub budowę domu w strefie podmiejskiej.
− Polepszanie jakości infrastruktury transportowej, która umożliwia dojazdy do pracy w miastach.
− Upowszechnianie się telepracy.

Zadanie: 21. (1 pkt)

Na fotografii przedstawiono jeden z układów przestrzennych wsi w Polsce.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 21
Zaznacz nazwę przedstawionego na fotografii układu przestrzennego wsi.

A. łańcuchówka
B. owalnica
C. ulicówka
D. wielodrożnica

Odpowiedź:

B.

Zadanie: 22. (1 pkt)

Poniżej przedstawiono wybrane przyczyny i skutki globalnych zagrożeń środowiska geograficznego.
Uzupełnij schemat. Wybierz z podanych poniżej i wpisz w odpowiednie komórki litery oznaczające dwie przyczyny i jeden skutek globalnego ocieplenia.

A. Wzrost emisji ze źródeł antropogenicznych do atmosfery dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu oraz pary wodnej.

B. Emisja do atmosfery chloru, freonów oraz aerozoli, które gdy wchodzą w reakcję z O3, powodują jego rozpad.C. Wzrost liczby chorujących na raka skóry.

D. Wycinanie lasów oraz postępujące pustynnienie przyczyniające się do zmniejszenia absorbcji CO2 z atmosfery przez rośliny.

E. Zalanie niżej położonych i jednocześnie gęsto zaludnionych wybrzeży kontynentów i wysp.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 22

Odpowiedź:

stara matura z geografii 2020 pp zadanie 22 - odpowiedz

Zadanie: 23. (2 pkt)

Na diagramach 1−3 przedstawiono udział trzech największych producentów w światowej produkcji ryżu, trzciny cukrowej i oliwek w 2013 roku.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 23

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok rośliny uprawnej odpowiadający jej opis oraz numer wykresu przedstawiającego udział trzech największych producentów w strukturze produkcji na świecie.

A. Tradycje upraw tej rośliny sięgają ponad 4 tys. lat. Jest rośliną charakterystyczną dla obszarów podzwrotnikowych w Europie. Poza tym rejonem na większą skalę uprawia się tę roślinę między innymi w Kalifornii.

B. Roślina jest podstawą wyżywienia ponad 1/3 ludności Ziemi. Wymaga ciepłego, wilgotnego klimatu oraz żyznych i słabo przepuszczalnych gleb. Najwięksi producenci tej rośliny nie należą do jej głównych eksporterów.

C. Roślina jest uprawiana jest na żyznych glebach strefy umiarkowanej. Wymaga długiego okresu wegetacyjnego oraz dużego nasłonecznienia w fazie dojrzewania. W okresie wzrostu wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych.

D. Jest plantacyjną rośliną przemysłową z rodziny traw strefy międzyzwrotnikowej, ciepłoi wilgotnolubną. Wymaga żyznych gleb oraz intensywnego nawożenia. Jej uprawa jest pracochłonna.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 23 tabelka

Odpowiedź:

ryż: 2, B
trzcina cukrowa: 3, D
oliwki: 1, A

Zadanie: 24. (3 pkt)

Na mapie Polski oznaczono numerami 1−4 elektrownie cieplne wykorzystujące węgiel kamienny jako surowiec energetyczny.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 24

a) Przyporządkuj elektrowniom podanym w tabeli właściwą lokalizację.  Wpisz obok każdej nazwy elektrowni numer, którym oznaczono jej położenie na mapie.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 24 tabelka

b) Podaj czynnik lokalizacji wspólny dla elektrowni zaznaczonych na mapie. Uzasadnij jego duże znaczenie dla funkcjonowania elektrowni.

Czynnik lokalizacji:
………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

a)
Dolna Odra: 3
Kozienice: 4
Połaniec: 1

b)
Czynnik lokalizacji: Dostęp do wody (woda).
Uzasadnienie: Woda jest wykorzystywana do chłodzenia urządzeń w elektrowni i skraplania wykorzystanej pary wodnej.

Zadanie: 25. (2 pkt)

W tekście opisano problem wzrastającego pustynnienia Sahelu.

W Darfurze w ciągu 20 lat odnotowano spadek opadów atmosferycznych o 40%. Nazwy takie jak Maghreb, Sahel i Darfur kojarzą się z klęskami suszy i tragediami milionów ludzi. Czynnikami wzmagającymi pustynnienie są m.in. nadmierny rozrost stad zwierząt hodowlanych, wypalanie traw sawanny i karczowanie drzew pod pola i pastwiska oraz uprawy niedopasowane do systemu nawadniania. Wyczerpywaniu zasobów wodnych, degradacji jakości wody i gleb towarzyszy wzrost liczby ludności i rosnące zapotrzebowanie na wodę, nie tylko bezpośrednio przez ludzi, lecz także ze strony rolnictwa, zapewniającego im żywność.

Na podstawie: www.ziemianarozdrozu.pl

a) Uzasadnij, że pustynnienie Sahelu jest wywołane współoddziaływaniem czynników przyrodniczych i działalności człowieka.
………………………………………………………………………………………………….

b) Zaproponuj dwa działania, które należy wprowadzać w celu ograniczenia procesu pustynnienia w strefie Sahelu.

1.
………………………………………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

a)
Pustynnienie Sahelu jest spowodowane występowaniem wysokich temperatur powietrza oraz długotrwałym (wieloletnim) brakiem opadów, na co nakłada się niesprzyjająca środowisku działalność człowieka, np. wycinanie lasów, wypalanie traw oraz wypas coraz większych stad bydła oraz zbyt intensywne wyczerpywanie się zasobów wodnych.

b)
− Nasadzenie drzew zwiększających wilgotność gleb.
− Ograniczenie niekontrolowanego wypasu bydła.
− Tworzenie pomiędzy polami uprawnymi pasów drzew i krzewów.
− Racjonalne zużycie wody.

Zadanie: 26. (2 pkt)

W wyniku globalizacji następuje scalanie rynków dóbr i usług. Powszechne staje się przenoszenie zakładów przemysłowych i tworzenie centrów usługowych poza granicami krajów macierzystych. Indie są potęgą w telefonicznej obsłudze klienta dla firm przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

a) Podaj dwa czynniki sprzyjające przenoszeniu centrów obsługi klienta ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii do Indii.

1.
………………………………………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………………………………….

b) Podaj jeden pozytywny i jeden negatywny skutek pracy w zagranicznych centrach obsługi klienta w Indiach dla zatrudnionych w nich mieszkańców tego kraju.

Pozytywny skutek:
………………………………………………………………………………………………….

Negatywny skutek:
………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

a)
− Niskie koszty pracy w Indiach.
− Znajomość języka angielskiego przez Hindusów.
− Duża liczba wykwalifikowanej kadry wśród mieszkańców Indii.

b)
Pozytywny skutek:
− Stała praca i regularne zarobki.
− Awans ekonomiczny pracowników i ich rodzin.

Negatywny skutek:
− Praca często w godzinach nocnych (ze względu na różnicę czasu).
− Możliwość utraty pracy spowodowana przenoszeniem centrów obsługi klienta do innych krajów.

Zadanie: 27. (2 pkt)

Poniżej przedstawiono opisy wybranych organizacji międzynarodowych.

A. Organizacja powstała po zakończeniu II wojny światowej. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz przestrzeganie praw człowieka. Wyspecjalizowane agendy zajmują się m.in. problemami wyżywienia, zdrowia, oświaty i kultury. Główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku.

B. Organizacja powstała w 1949 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwom członkowskim. Dąży do pokojowego rozwiązywania konfliktów, ale w razie potrzeby może wysyłać własne służby wojskowe na teren państw objętych konfliktem. Siedziba znajduje się w Brukseli.

C. Organizacja powstała w 1960 roku w celu zapewnienia stabilności rynku ropy naftowej. Dba o interesy krajów członkowskich, a także prowadzi badania w zakresie przemysłu rafineryjnego oraz wykorzystania energii. W XX wieku miała duży wpływ na wielkość wydobycia i ceny tego surowca. Siedziba znajduje się w Wiedniu.

D. Organizacja powstała w 1993 roku po wieloletnim procesie integracji gospodarczej, społecznej i politycznej. Jej cel to m.in. zwalczanie dyskryminacji, zwiększanie spójnościgospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz ochrona bogatej różnorodności kulturowej. Siedziba znajduje się Brukseli.

Przyporządkuj do każdej organizacji międzynarodowej właściwy opis. Wpisz obok nazwy organizacji odpowiednią literę.

NATO ……… ONZ ……… OPEC ………

Odpowiedź:

NATO – B
ONZ – A
OPEC – C

Zadanie: 28. (2 pkt)

Na fotografiach oznaczonych literami A−D przedstawiono wybrane obiekty turystyczne na świecie.
stara matura z geografii 2020 pp zadanie 28

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok każdego opisu obiektu:
− literę, którą oznaczono fotografię tego obiektu;
− nazwę kraju, w którym dany obiekt się znajduje.

stara matura z geografii 2020 pp zadanie 28 tabelka

Odpowiedź:

1. B, Indie
2. C, Włochy
3. A, Australia

Stara matura z geografii 2020 poziom podstawowy — łatwa czy trudna?

Rozwiązałeś maturę z geografii 2020? Pochwal się w komentarzu. jak Ci poszło, co sprawiło największą trudność i dlaczego.

Wersję w pliku pdf możesz pobrać tutaj:

 

Rate this post
>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.