Negatywne i pozytywne skutki zjawisk wulkanicznych – scenariusz dla nauczyciela

Negatywne i pozytywne skutki zjawisk wulkanicznych


Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233

Scenariusz lekcji — Negatywne i pozytywne skutki zjawisk wulkanicznych — scenariusz nauczyciela

Imię i nazwisko autora: Magdalena Fuhrmann
Temat lekcji: Negatywne i pozytywne skutki zjawisk wulkanicznych
Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa I i zakres rozszerzony, klasa IV

Podstawa programowa

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Wiedza geograficzna – poziom podstawowy

 • Poznawanie terminologii geograficznej.
 • Poznanie zróżnicowanie środowiska geograficznego, głównych zjawisk i procesów geograficznych oraz ich uwarunkowań i konsekwencji.
 • Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno‑gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
 • Rozumienie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz wzajemnych zależności w systemie człowiek‑przyroda.

Wiedza geograficzna – poziom rozszerzony

 • Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi.
 • Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
 • Identyfikowanie sieci powiązań przyrodniczych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych w przestrzeni geograficznej.
 • Integrowanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i humanistycznej.

Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce – poziom podstawowy

 • Korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno‑gospodarczych, fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych, technologii informacyjno‑komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
 • Interpretowanie treści różnych map.
 • Identyfikowanie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska geograficznego (przyrodniczego, społeczno‑gospodarczego i kulturowego).
 • Formułowanie twierdzeń i podstawowych prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska geograficznego.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się i podejmowania konstruktywnej współpracy w grupie.
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce – poziom rozszerzony

 • Analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych oraz zróżnicowania przyrodniczego, społeczno‑gospodarczego i kulturowego świata.
 • Formułowanie twierdzeń o prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno‑gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda – człowiek – gospodarka.
 • Waloryzowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wartościowanie zachowań i działalności człowieka w środowisku geograficznym.
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w analizie i ocenie przemian przestrzeni geograficznej.

Kształtowanie postaw – poziom podstawowy

 • Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.
 • Docenianie wiedzy geograficznej w poznawaniu i kształtowaniu przestrzeni geograficznej.
 • Dostrzeganie aplikacyjnego charakteru geografii.

Kształtowanie postaw – poziom rozszerzony

 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.
 • Kształtowanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej dla osobistego rozwoju człowieka oraz aktywności społecznej.

Treści nauczania

Poziom podstawowy

V. Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały.

Uczeń:

2) wyjaśnia przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi (ruchy epejrogeniczne, ruchy górotwórcze, wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi).

Poziom rozszerzony

XVIII. Problemy środowiskowe współczesnego świata: tropikalne cyklony, trąby powietrzne, sztormy, powodzie, tsunami, erozja gleb, wulkanizm, wstrząsy sejsmiczne, powstawanie lejów krasowych, zmiany klimatu, pustynnienie, zmiany zasięgu lodowców, ograniczone zasoby wody na Ziemi, zagrożenia georóżnorodności i bioróżnorodności.

Uczeń:

XVIII.Problemy środowiskowe współczesnego świata: tropikalne cyklony, trąby powietrzne, sztormy, powodzie, tsunami, erozja gleb, wulkanizm, wstrząsy sejsmiczne, powstawanie lejów krasowych, zmiany klimatu, pustynnienie, zmiany zasięgu lodowców, ograniczone zasoby wody na Ziemi, zagrożenia georóżnorodności i bioróżnorodności.

Uczeń:

3) przedstawia genezę i skutki geologicznych zagrożeń (wulkanizm, trzęsienia ziemi, powstawanie lejów krasowych);

4) Wskazuje na mapie regiony występowania geozagrożeń i podaje przykłady działań ograniczających ich skutki.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 • kompetencje cyfrowe,
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia istotę trzęsień ziemi,
 • wskazuje obszary występowania trzęsień ziemi,
 • omawia sposoby przewidywania trzęsień ziemi.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE

Forma zajęć: praca indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt

Materiały pomocnicze:

 • M. Książkiewicz, Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1979.
 • M. Łodziński, Atrakcje geoturystyczne grupy wulkanów Kluczewskiej Sopki, Północna Kamczatka, Rosja, „Geoturystyka” 2010, nr 1 (20), s. 51–63.
 • J.J. Major , T.C. Pierson , Lahar – River of Volcanic Mud and Debris, „USGS Science for Changing World” 2018, nr 3024.
 • M. Pańczyk M., Erupcje wulkaniczne – formy i produkty, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2011, t. 60, nr 3–4 (292–293), s. 219–225, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.

Przebieg lekcji “Negatywne i pozytywne skutki zjawisk wulkanicznych”

Uczniowie proszeni są o zapoznanie się z wprowadzaniem do materiału.

Faza wprowadzająca:

 • Sprawdzenie zadania domowego (opcjonalnie).
 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna:

 • Nauczyciel w krótkiej dyskusji rozmawia z uczniami na temat zjawisk wulkanicznych, ich przyczyny lub genezy i występowania (krótkie przypomnienie wiadomości).
 • Uczniowie samodzielnie zapoznają się z treścią e‑materiału, nauczyciel w formie ustnej weryfikuje zrozumienie materiału przez uczniów.
 • Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, których zadaniem jest omówienie negatywnych i pozytywnych skutków zjawisk wulkanicznych oraz stworzenie hierarchii skutków – od najsilniejszych (negatywnych) i największych (pozytywnych) do najsłabszych (negatywnych) i najmniejszych (pozytywnych). Uczniowie tworzą własną mapę myśli.
 • Grupy prezentują swoje mapy.

Faza podsumowująca:

 • Przypomnienie celów lekcji.
 • Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.
 • Utrwalenie najważniejszych pojęć, szczególnie tych, które sprawiały uczniom najwięcej problemów podczas zajęć.
 • Ocena pracy uczniów podczas lekcji.

Praca domowa

 • Utrwalenie wiadomości zawartych w e‑materiale.
 • Przygotowanie pracy pisemnej na temat wulkanu wskazanego przez nauczyciela. Praca powinna zawierać negatywne i pozytywne skutki wybuchów wybranego wulkanu.

Zobacz także:

Rate this post

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/augxdkk/www/geographicforall.pl/wp-content/uploads/geoip/GeoLite2-Country.mmdb) is not within the allowed path(s): (/home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/:/home/klient.dhosting.pl/biurorock/.tmp/:/demonek/www/public/bledy.demonek.com/:/usr/local/lsws/share/autoindex:/usr/local/php/:/dev/urandom:/opt/alt/php82/usr/share/pear/:/opt/alt/php82/usr/share/php:/opt/alt/php82/) in /home/klient.dhosting.pl/biurorock/geographicforall.com/public_html/wp-content/plugins/geoip-detect/data-sources/manual.php on line 233
>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.