Stara matura z geografii 2016 poziom rozszerzony – arkusz i odpowiedzi

Stara matura z geografii 2016 poziom rozszerzony

Stara 2016 poziom rozszerzony odbyła się 13 maja 2016 roku o godzinie 14:00. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 150 minut, czyli standardowe 2,5 godziny. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.

Stara 2016 poziom rozszerzony — pytania i odpowiedzi

Zadania od 1. do 6. wykonaj na podstawie barwnej mapy okolic Iwonicza-Zdrojui Rymanowa w Beskidach.

Zadanie 1. (1 pkt)

Na fotografii przedstawiono zaporę wodną na Wisłoku.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 1

Zaznacz kierunek geograficzny, w którym ustawiono obiektyw aparatu fotograficznego podczas wykonywania zdjęcia.
A. S
B. SW
C. NE
D. N

Odpowiedź:

B.

Zadanie 2. (1 pkt)

Wzgórza Rymanowskie tworzą ciąg wzniesień, w tym wzniesienia wymienione poniżej.

Przyporządkuj opisom podanym w tabeli nazwy wzniesień, dobrane z podanych poniżej.

 • Sucha Góra (D3)
 • Glorietka (E3/4)
 • Zamczyska (G4)
 • Kopiec (H/I 4)
Opis wzniesienia Nazwa wzniesienia
1. Zachodnie stoki wzniesienia schodzą w kierunku doliny rzeki Tabor.
2. Na stokach wzniesienia znajdują się szyby naftowe, a u południowego podnóża jest położona przełęcz.
3. Przez wzniesienie przebiega dział wodny między dorzeczem rzeki Tabor i dorzeczem Wisłoka.

Odpowiedź:

Zamczyska
Sucha Góra
Kopiec

Zadanie 3. (2 pkt)

Odszukaj na barwnej mapie w polu E/F3 orczykowy wyciąg narciarski.

Oblicz średni spadek stoku na odcinku od górnej do dolnej stacji wyciągu narciarskiego. Wynik podaj w ‰. Zapisz obliczenia.
Obliczenia:

Spadek: ……………

Odpowiedź:

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 3 odpowiedź

Zadanie 4. (1 pkt)

W której miejscowości − Rymanowie czy Sieniawie − występuje większe zagrożenie powodziowe? Uzasadnij odpowiedź.

Miejscowość: …………………………………………………………….
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

Rymanów

 •  Dolina rzeki Tabor jest bardziej zabudowana, co zwiększa spływ powierzchniowy.
 •  Na rzece Tabor brak zbiornika retencyjnego, wyrównującego stany wód.

 

Zadanie 5. (2 pkt)

Podaj dla każdego z rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w tabeli nazwę obiektu, który świadczy o prowadzeniu takiej działalności na obszarze przedstawionym na mapie. Podaj pole mapy wskazujące lokalizację danego obiektu.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 5

Odpowiedź:

Tabela matura 2016

Zadanie 6. (2 pkt)

Oblicz szerokość geograficzną równoleżnika, na którym wysokość górowania Słońca 21 marca wynosi 40°26′. Zapisz obliczenia. Podaj nazwę obiektu kultury materialnej, który na barwnej mapie znajduje się na tym równoleżniku.
Obliczenia:

Szerokość geograficzna: ………………………….
Nazwa obiektu: ………………………………………

Odpowiedź

φ = 90° – 40°26′ = 49°34′
φ = 49°34’N

Szerokość geograficzna: 49°34’N
Obiekt: kaplica zabytkowa (kapliczka)

Zadanie 7. (2 pkt)

Na mapie Antarktyki oznaczono literami A–G wybrane punkty.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 7

Uzupełnij tabelę. Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie punkty opisane poniżej.

Opis punktu Litera na mapie
1. Punkt, dla którego nie można określić długości geograficznej.
2. Punkt, który wskazuje lokalizację polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (62°10′S, 58°28′W).
3. Punkt, w którym 22 grudnia o północy Słońce widać na linii horyzontu.

Odpowiedź:

C, E, D

Zadanie 8. (1 pkt)

Uporządkuj wymienione poniżej wydarzenia geologiczne w kolejności od najstarszego do najmłodszego. Wpisz w puste pola litery, którymi oznaczono dane wydarzenie.

A. Powstanie pokładów węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej.
B. Osadzenie się lessów na Wyżynie Sandomierskiej.
C. Nasunięcie się na obszar Polski lądolodu podczas zlodowacenia Sanu.
D. Powstanie złóż żelaza w rejonie Suwałk.

Wydarzenie najstarsze——————-> Wydarzenie najmłodsze

D —> 

Odpowiedź:

D –> A –> C –> B

Zadanie 9. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono granicę tektoniczną między dwoma płytami litosfery.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 9

Zaznacz trzy skutki, które wystąpią w wyniku rozwoju sytuacji tektonicznej przedstawionej na rysunku.

A. Trzęsienia ziemi.
B. Powstanie doliny ryftowej.
C. Powstanie rowu oceanicznego.
D. Formowanie się gór zrębowych.
E. Wzmożona aktywność wulkaniczna.

Odpowiedź:

A. B. E.

Zadanie 10. (1 pkt)

Na rysunkach przedstawiono wybrane typy źródeł.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 10

W dwóch źródłach spośród przedstawionych na rysunkach woda wypływa na powierzchnię pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

Podaj litery, którymi oznaczono rysunki przedstawiające te źródła.
………. ,  ……….

Odpowiedź:

A. D.

Zadanie 11. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono wybrany typ ułożenia warstw skalnych.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 11

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P,  jeśli informacja jest prawdziwa, albo F ‒ jeśli jest fałszywa.

1. Na rysunku przedstawiono układ warstw skalnych zwany monokliną. P F
2. Najstarsza warstwa została oznaczona na rysunku numerem 2. P F
3. W warstwie oznaczonej na rysunku numerem 3 erozja zachodzi intensywniej niż w warstwie oznaczonej numerem 2. P F

Odpowiedź:

P,  F,  F

Zadanie 12. (2 pkt)

Uzupełnij tabelę nazwami form rzeźby eolicznej według kryterium podanego w tabeli. Nazwy form wybierz spośród wymienionych poniżej.

 • barchan
 • delta
 • graniak
 • grzyb skalny
 • kem
 • ripplemarki
 • sandr
Erozyjne formy rzeźby eolicznej Akumulacyjne formy rzeźby eolicznej
• ……………………………………………………….
• ………………………………………………………
• ……………………………………………………….
• ……………………………………………………….

Odpowiedź:

Erozyjne formy rzeźby eolicznej: grzyb skalny, graniak
Akumulacyjne formy rzeźby eolicznej: barchan, ripplemarki

Zadanie 13. (2 pkt)

Na fotografii przedstawiono formę rzeźby występującą na obszarze Polski.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 13

Podaj nazwę formy rzeźby przedstawionej na fotografii oraz nazwę procesu, który doprowadził do jej powstania. Wyjaśnij, na czym ten proces polega.

Nazwa formy rzeźby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa procesu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyjaśnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

Forma rzeźby: ostaniec krasowy
Proces: krasowienie
Wyjaśnienie np.: Proces zachodzi w wapieniach, które ulegają rozpuszczaniu przez wodę wzbogaconą w CO2.

Zadanie 14. (3 pkt)

Klimatogramy A i B sporządzono dla dwóch wybranych stacji meteorologicznych.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 14

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Obie stacje meteorologiczne położone są w strefie klimatów

A. umiarkowanych.
B. podzwrotnikowych.
C. zwrotnikowych.
D. równikowych.

b) Dobierz do klimatogramów A i B po jednym regionie, w którym występują warunki klimatyczne przedstawione na klimatogramach. Nazwy regionów dobierz z podanych poniżej.

 • Irlandia,
 • Półwysep Apeniński,
 • Nizina Amazonki,
 • Nizina Chińska,
 • Nizina Turańska

Stacja A ………………………………………………
Stacja B ………………………………………………

Odpowiedź:

a) B
b)Stacja A – Półwysep Apeniński
Stacja B – Nizina Chińska

Zadanie 15. (1 pkt)

Przedstaw skutek występowania monsunów, który jest niekorzystny dla działalności gospodarczej człowieka.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

Występowanie powodzi podczas monsunu letniego.

Zadanie 16. (2 pkt)

Na mapie przedstawiono sytuację synoptyczną w Europie w maju w wybranym dniu.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 16
a) Wpisz w trzy wyznaczone prostokąty na mapie, zgodnie z legendą, skróty nazw napływających mas powietrza.

b) Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F ‒ jeśli jest fałszywa.

1. Półwysep Jutlandzki znajduje się pod wpływem klina wysokiego ciśnienia. P F
2. Portugalia znajduje się pod wpływem Wyżu Azorskiego. P F
3. W Wiedniu jest wyższe ciśnienie atmosferyczne niż w Rejkiawiku. P F

Odpowiedź:

a) W kolejności od góry: PA, PP, PZ

b) F, P, P

Zadanie 17. (1 pkt)

Na mapie świata oznaczono numerami od 1 do 6 wybrane miejsca.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 17

Jeden spośród poniższych opisów poprawnie przedstawia powstawanie gejzerów.

A. Gejzer to źródło wody, która w strefie aeracji jest ogrzewana przez magmę przemieszczającą się z głębszych warstw Ziemi.
B. Gejzer to źródło wody, która jest wyrzucana na powierzchnię ziemi na skutek ogrzania do temperatury wrzenia przez ciepło z wnętrza Ziemi.
C. Gejzer to źródło wody, która wypływa ze studni artezyjskiej na skutek ciśnienia hydrostatycznego.

Wpisz określenia spośród podanych w nawiasach tak, aby zdanie prawidłowo opisywało powstawanie i występowanie gejzerów.

Sposób powstania gejzerów oznaczono (literą A / literą B / literą C) ………………………………..,
a ich miejsca występowania wskazano na mapie (numerami 1, 3 i 5 / numerami 2, 4 i 6) ………………………………. .

Odpowiedź:

literą B
numerami 2, 4, 6

Zadanie 18. (1 pkt)

Zaznacz zestawienie, które najlepiej odzwierciedla następstwo występowania formacji roślinnych na półkuli północnej od sawanny po pustynię lodową na biegunie.

A. Sawanna, step, półpustynie i pustynie, las mieszany, zarośla twardolistne, tajga, tundra, pustynia lodowa.
B. Sawanna, półpustynie i pustynie, zarośla twardolistne, step, las mieszany, tundra, tajga, pustynia lodowa.
C. Sawanna, półpustynie i pustynie, zarośla twardolistne, step, lasy liściaste i mieszane, tajga, tundra, pustynia lodowa.
D. Sawanna, zarośla twardolistne, pustynie i półpustynie, stepy, lasy liściaste, tajga, tundra,pustynia lodowa.

Odpowiedź:

C.

Zadanie 19. (3 pkt)

Na wykresie liniami A, B, C przedstawiono zmiany wielkości przyrostu naturalnego ludności w ‰ dla trzech państw Europy w latach 2000–2010.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 19
a) Dobierz do każdej linii przedstawiającej zmiany wielkości przyrostu naturalnego właściwe państwo spośród podanych poniżej.

 • Francja,
 • Irlandia,
 • Polska,
 • Ukraina

A ………………………………
B ………………………………
C ………………………………

b) Podaj dwa przykłady zagrożeń wynikających z ujemnego przyrostu naturalnego ludności dla funkcjonowania społeczno-gospodarczego państwa, w którym to zjawisko zachodzi.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź:

A. Irlandia
B. Polska
C. Ukraina

 •  Większe obciążenie ekonomiczne osób pracujących z powodu starzenia się społeczeństwa.
 •  Wzrost bezrobocia wśród nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych.
 •  Możliwość wystąpienia na rynku pracy niedoborów siły roboczej.

Zadanie 20. (2 pkt)

Uzupełnij tabelę. Do podanych miejsc kultu religijnego w Polsce dopisz religię lub wyznanie dla nich charakterystyczne.

Miejsca kultu religijnego Religia lub wyznanie
Licheń, Kalwaria Zebrzydowska
Kruszyniany, Bohoniki
Góra Grabarka, Jabłeczna

Odpowiedź:

prawosławie
katolicyzm
islam

Zadanie 21. (2 pkt)

Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa, które w przeszłości wchodziły w skład ZSRR.
stara matura z geografii 2016 pr zadanie 21
Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono państwa na mapie, oraz informacje wybrane spośród zamieszczonych poniżej.

Najliczniejsza mniejszość narodowa:

 • fińska,
 • polska,
 • rosyjska

Rodzina językowa, z której wywodzi się język urzędowy państwa:

 • ałtajska,
 • indoeuropejska,
 • uralska

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 21 tabelka

Odpowiedź:

2, polska, indoeuropejska
4, rosyjska, uralska

Zadanie 22. (3 pkt)

Na mapie przedstawiono stopę bezrobocia według województw w 2011 roku.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 22

a) Wyjaśnij, dlaczego poziom bezrobocia w województwach lubuskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim różni się od poziomu bezrobocia w województwach mazowieckim i wielkopolskim.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Wymień jedną zmianę korzystną i jedną zmianę niekorzystną, które − oprócz zjawiska bezrobocia − zaszły na rynku pracy w Polsce po 1990 r.

Zmiana korzystna:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zmiana niekorzystna:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

a)

 •  Województwa mazowieckie i wielkopolskie charakteryzują się obecnością rozwiniętego przemysłu przetwórczego i usług, które stwarzają miejsca pracy. W województwach lubuskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim rynek pracy jest ograniczony z powodu znacznego udziału rolnictwa, a w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego również upadku PGR-ów.
 •  W województwach mazowieckim i wielkopolskim są położone duże aglomeracje miejskie, stanowiące rozwinięty rynek pracy, podczas gdy w pozostałych województwach rynek pracy jest ograniczony, gdyż występują w nich miasta średniej i małej wielkości.

b)
Zmiana korzystna:

Zwiększenie różnorodności ofert pracy.

 • Wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym.
 • Pojawienie się nowych zawodów.
 • Wzrost możliwości samozatrudnienia.
 • Wzrost liczby firm i przedsiębiorstw na rynku pracy.
 • Pojawienie się możliwości pracy przez Internet.

Zmiana niekorzystna:

 • Rozpowszechnienie się prac doraźnych jako formy zatrudniania.
 • Przyzwolenie na zatrudnianie na podstawie umów czasowych.

Zadanie 23. (1 pkt)

Na wykresach przedstawiono procentowy udział Polski, Niemiec i Francji w powierzchni upraw i w wielkości zbiorów ziemniaków, pszenicy, żyta i buraków cukrowych w Unii Europejskiej.

Wykres 1.
Powierzchnia uprawy ziemniaków, pszenicy, żyta i buraków cukrowych w Polsce, Niemczech i Francji jako odsetek całkowitej powierzchni upraw tych roślin w Unii Europejskiej

Wykres 2.
Zbiory ziemniaków, pszenicy, żyta i buraków cukrowych w Polsce, Niemczech i Francji jako odsetek zbiorów ogółem w Unii Europejskiej

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 23

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P,  jeśli informacja jest prawdziwa, albo F ‒ jeśli jest fałszywa.

1. Dane liczbowe przedstawione na wykresie 1. wskazują na lepsze warunki glebowe do rozwoju rolnictwa w Polsce niż w Niemczech i we Francji. P F
2. Udział zbiorów żyta uprawianego w Polsce w zbiorach tej rośliny w Unii Europejskiej jest większy od udziału zbiorów ziemniaków uprawianych w Polsce w zbiorach tej rośliny w Unii Europejskiej. P F
3. Plony żyta w Polsce są wyższe niż w Niemczech. P F

Odpowiedź:

F,  P,  F

Zadanie 24. (2 pkt)

Wymień po jednym czynniku sprzyjającym prowadzeniu hodowli bydła – intensywnej w Europie Zachodniej i ekstensywnej w Argentynie.

Hodowla intensywna w Europie Zachodniej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hodowla ekstensywna w Argentynie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

Hodowla intensywna:
Duże zapotrzebowanie na mleko i mięso na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia.
Hodowla ekstensywna:
Wysoki udział użytków zielonych w strukturze użytkowania ziemi.

Zadanie 25. (1 pkt)

W tabeli wymieniono trzy grupy wybranych produktów rolnych (A–C).
Wpisz do tabeli − obok każdej z grup produktów − nazwę właściwego państwa, które specjalizuje się w eksporcie tych produktów na rynek międzynarodowy. Dobierz państwa z niżej podanych.

 • Argentyna,
 • Holandia,
 • Mongolia,
 • Kanada
Produkty rolne Państwo
A. pszenica, jęczmień, mięso wołowe i wieprzowe, rzepak,ryby
B. mięso wołowe, wieprzowe i drobiowe, mleko i jego przetwory, ziemniaki, kwiaty
C. mięso wołowe, pszenica, kukurydza, nasiona słonecznika i soi, owoce cytrusowe

Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, Warszawa 2012.

Odpowiedź:

Kanada
Holandia
Argentyna

Zadanie 26. (3 pkt)

a) Wyjaśnij, na czym polega zmiana struktury przemysłu zachodząca w procesie restrukturyzacji.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Wyjaśnij, dlaczego w fazie wprowadzania procesu restrukturyzacji przemysłu w Polsce nastąpił spadek zatrudnienia w niektórych gałęziach przemysłu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Wyjaśnij, dlaczego proces restrukturyzacji przemysłu sprzyja zmniejszeniu negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko przyrodnicze.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

a)

 • Maleje udział surowco- i energochłonnego przemysłu ciężkiego, a wzrasta udział przemysłu nowoczesnych technologii.
 • Wzrasta udział mniejszych zakładów przemysłowych.

b)

 • Upadła większość dużych zakładów z wysokim zatrudnieniem, a rozwijają się zakłady o mniejszym zatrudnieniu.
 • Wystąpiło na rynku pracy niedostosowanie kwalifikacji siły roboczej do potrzeb zmodernizowanych zakładów przemysłowych.

c)

 • Maleje udział przemysłu zużywającego duże ilości surowców i energii, co zmniejsza przekształcanie środowiska przyrodniczego przez przemysł wydobywczy i przetwórczy.
 • Maleje udział przemysłu silnie zanieczyszczającego środowisko na rzecz przemysłu opartego na normach ekologicznych.

Materiał źródłowy do zadania 27.
Na wykresie przedstawiono dane dotyczące produkcji oraz eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce w latach 1990−2012.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 27
W tabeli przedstawiono produkcję energii elektrycznej w GWh w elektrowniach w Polsce w latach 2006 i 2012.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 27 tabelka

Zadanie 27. (3 pkt)

a) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy podaj trzy przyczyny tendencji zmian wielkości produkcji węgla kamiennego w Polsce w latach 2000−2010.

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Na podstawie danych w tabeli wskaż rodzaj elektrowni, którego udział w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w 2012 r., w porównaniu do 2006 r.,wzrósł najbardziej. Podaj przyczynę tego wzrostu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź:

a)

 • Spadek wielkości eksportu węgla kamiennego z Polski.
 • Wzrost wielkości importu węgla kamiennego do Polski.
 • Wzrost kosztów wydobycia węgla kamiennego.
 • Wyczerpywanie się tanich w eksploatacji złóż węgla kamiennego.

b)
Elektrownie wiatrowe.
Przyczyna np.:
Energia wiatru jest odnawialna, a polityka energetyczna Unii Europejskiej zobowiązuje Polskę do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii.

Zadanie 28. (2 pkt)

Na mapie Polski numerami od 1 do 6 oznaczono miejsca, w których zlokalizowano zakłady przemysłowe podane poniżej:

 • rafinerię w Gdańsku
 • hutę aluminium w Koninie
 • zakłady meblarskie w Krośnie
 • fabrykę telewizorów w Mławie
 • zakłady azotowe we Włocławku
 • fabrykę samochodów w Tychach.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 28
Uzupełnij brakujące komórki w tabeli. Wpisz:

 •  numery, którymi oznaczono na mapie położenie zakładów przemysłowych
 •  nazwy miast, w których zlokalizowano zakłady przemysłowe
 •  główne czynniki lokalizacji zakładów przemysłowych wybrane z podanych poniżej.
  A. zasoby wodne
  B. baza surowcTabela matura 2016owa
  C. infrastruktura techniczna
  D. kooperacja z zakładami przemysłu metalowego i hutniczego
  E. baza energetycznastara matura z geografii 2016 pr zadanie 28 tabelka

Odpowiedź:

Krosno, B
2, D
6, Konin

Zadanie 29. (2 pkt)

W tabeli przedstawiono bilans węgla brunatnego w Polsce w wybranych latach.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 29 tabelka

Na podstawie: Rocznik Statystyczny Przemysłu, Warszawa 2015. Na podstawie tabeli sformułuj trzy wnioski dotyczące pozyskiwania i/lub wykorzystywania węgla brunatnego w Polsce.

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

 • W podanym okresie wzrosło w Polsce wydobycie węgla brunatnego.
 • Większość zużywanego w Polsce węgla brunatnego pochodzi z krajowego wydobycia.
 • W Polsce większość węgla brunatnego przetwarza się na inne nośniki energii.
 • W podanym okresie wzrosły obroty węglem brunatnym w handlu zagranicznym Polski.
 • Obroty węglem brunatnym w handlu zagranicznym Polski są niewielkie w stosunku do krajowego wydobycia.

Zadanie 30. (2 pkt)

Przyporządkuj wymienionym regionom turystycznym Polski po dwa charakterystyczne obiekty, wybrane spośród podanych poniżej.

Regiony:
1. Sudety
2. Wyżyna Lubelska
3. Pojezierze Pomorskie

Obiekty:
A. zamek Książ
B. uzdrowisko Nałęczów
C. Park Narodowy Borów Tucholskich
D. Śnieżne Kotły
E. Zamość z renesansową zabudową Starego Miasta
F. Drawieński Park Narodowy

Regiony:

 1.  ………. , ……….
 2. ……….. , ……….
 3. ………. , ………..

Odpowiedź:

1. Sudety – A, D
2. Wyżyna Lubelska – B, E
3. Pojezierze Pomorskie – C, F

Zadanie 31. (2 pkt)

Na wykresach przedstawiono obroty handlu zagranicznego Polski w 2014 r. według głównych partnerów.
stara matura z geografii 2016 pr zadanie 31

Podaj trzy cechy struktury handlu zagranicznego Polski według głównych partnerów handlowych w 2014 r.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź:

 • Głównymi partnerami handlowymi Polski są kraje wysoko rozwinięte.
 • Największy udział zarówno w eksporcie jak i imporcie mają kraje europejskie.
 • Tylko w imporcie do głównych partnerów należą także kraje pozaeuropejskie.
 • Do głównych partnerów pozaeuropejskich należą Chiny i Stany Zjednoczone.
 • Zarówno w imporcie jak i w eksporcie największy udział mają Niemcy.

Zadanie 32. (3 pkt)

Na mapie wskazano położenie geograficzne przedstawionego na fotografii Kanału Sueskiego.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 32

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Największe utrudnienia dla ruchu statków płynących przez Morze Czerwone i Kanał Sueski, to

A. wysoki stopień zasolenia Morza Czerwonego i wysokie pływy.
B. zagrożenie atakami ze strony piratów i zagrożenie konfliktami zbrojnymi w regionie.
C. występowanie silnych prądów morskich i liczne płycizny na szlaku morskim prowadzącym przez Morze Czerwone.
D. spory między Arabią Saudyjską a Egiptem o kontrolę przewozów towarowych przez Morze Czerwone i Kanał Sueski.

b) Wykaż, podając dwa argumenty, że Kanał Sueski ma duże znaczenie dla gospodarki świata.

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

a)
B.

b)
1. Przez Kanał Sueski prowadzi najkrótsza droga morska między nowouprzemysłowionymi krajami Azji a rynkami zbytu na ich produkty w Europie.
2. Kanał Sueski skraca czas i zmniejsza koszt transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu do Europy.

Zadanie 33. (2 pkt)

Na mapie numerami od 1 do 4 oznaczono wybrane państwa świata.

stara matura z geografii 2016 pr zadanie 33

Poniżej podano wybrane informacje o niektórych państwach świata.
Dobierz do podanych informacji tylko te państwa spośród oznaczonych numerami na mapie, do których te informacje się odnoszą. Wpisz obok informacji o każdym państwie jego nazwę oraz numer oznaczający położenie państwa na mapie.

Informacje o państwie Nazwa państwa Numer na mapie
A. Państwo, w którym większość ludności wyznaje islam. Wydzielone zostało z innego państwa w konsekwencji długoletniego konfliktu i działań zbrojnych. Nie jest uznawane przezwszystkie państwa świata.
B. Państwo, w którym większość ludności wyznaje islam. Wydzielone zostało z innego państwa w konsekwencji długoletniego konfliktu i działań zbrojnych. Nie jest uznawane przezwszystkie państwa świata.
C. Państwo, w którym liczebnie przeważają chrześcijanie. Pomimo uzyskania suwerenności sytuacja polityczna się nie ustabilizowała, do czego przyczyniają się spory o przygraniczne regiony naftowe.

Odpowiedź:

A. Kosowo, 1
B. Kazachstan, 3
C. Sudan Południowy, 2

Stara 2016 poziom rozszerzony — łatwa czy trudna?

Rozwiązałeś maturę z geografii 2016? Pochwal się w komentarzu. jak Ci poszło, co sprawiło największą trudność i dlaczego.

Wersję w pliku pdf możesz pobrać tutaj:

 

 

 

 

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.