Matura z geografii 2014 poziom rozszerzony – arkusz i odpowiedzi

Matura z geografii 2014 poziom rozszerzony

2014 poziom rozszerzony odbyła się w maju 2014 roku. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 150 minut, czyli standardowe 2,5 godziny. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.

2014 poziom rozszerzony — pytania i odpowiedzi

Zadania od 1. do 7. wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Zadanie 1. (1 pkt)

Na zdjęciu przedstawiono Dolinę Będkowską i skałę nazywaną Sokolicą (A3).
matura z geografii 2014 pr zadanie 1
Podaj kierunek geograficzny, w którym skierowano obiektyw aparatu fotograficznego podczas wykonywania zdjęcia.
……………………………………………………………………..

Odpowiedź:

Północny wschód,

Zadanie 2. (1 pkt)

Na północny zachód od Doliny Będkowskiej znajduje się forma terenu mająca postać otworu wydrążonego przez wodę powierzchniową zanikającą pod powierzchnią ziemi.
Odczytaj z mapy i podaj nazwę własną tej formy oraz oznaczenie pola mapy, w którym ta forma występuje.
Nazwa formy …………………………………………………………
Pole mapy ……………………………………………………………

Odpowiedź:

Ponor Łykawiec, pole A2,

Zadanie 3. (2 pkt)

Na barwnej mapie przedstawiono trzy doliny.
Uzupełnij tabelę nazwami dolin, do których odnoszą się podane opisy.

Opis Nazwa
Dolna część doliny wyróżniająca się walorami przyrodniczymi została objęta szczególną ochroną przyrody.
W płaskim dnie doliny znajduje się kilka stawów rybnych.
Kręta dolina, która w górnym odcinku kończy się wąwozem.
Wylot doliny jest położony w przysiółku Łączki Kobylańskie u podnóża Kobylskich Gór.

Odpowiedź:

– Bolechowicka,
– Będkowska,
– Kobylańska,
– Będkowska,

Zadanie 4. (2 pkt)

Wymień trzy przyrodnicze cechy tej części Doliny Będkowskiej, w której płynie potok Będkówka.
1.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Odpowiedź:

– dolina ma strome zbocza,
– zbocza doliny są zalesione,
– w dnie doliny potok przerzuca swoje wody od jednego brzegu do drugiego,

Zadanie 5. (1 pkt)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Przedstawione na mapie liczne formy skalne występujące na zboczach Doliny Kobylańskiej są zbudowane ze skał;
A. magmowych głębinowych.
B. magmowych wylewnych.
C. osadowych okruchowych.
D. osadowych organicznych.

Odpowiedź:

D,

Zadanie 6. (2 pkt)

Przedstaw podobieństwa i różnice w środowisku przyrodniczym oraz w zagospodarowaniu Doliny Będkowskiej i Doliny Kobylańskiej.
Podobieństwo:
przyrodnicze………………………………………………………………………..
w zagospodarowaniu………………………………………………………………

Różnica:
przyrodnicza………………………………………………………………………
w zagospodarowaniu……………………………………………………………..

Odpowiedź:

Podobieństwo:
– przyrodnicze: na zboczach obu dolin występują odsłonięcia skalne,
– w zagospodarowaniu: w obu dolinach wytyczono szlaki turystyczne,
Różnica:
– przyrodnicza: dolina Kobylańska jest krótsza,
– w zagospodarowaniu: tylko w dolinie Będkowskiej znajduje się pole namiotowe,

Zadanie 7. (2 pkt)

W dniu 22 czerwca zmierzono w jednym z miejsc przedstawionych na mapie wysokość Słońca w momencie górowania. Zmierzona wysokość wyniosła 63º15′.
Oblicz szerokość geograficzną miejsca, w którym dokonano pomiaru. Przyjmij wartość deklinacji Słońca 23º26′. Zapisz obliczenia, a następnie wybierz położenie miejsca pomiaru wśród podanych poniżej, podkreślając poprawne dokończenie zdania.
Obliczenia;

Pomiaru wysokości Słońca w momencie górowania dokonano

A. w punkcie widokowym na szczycie góry Grodzisko (C1/2).
B. na parkingu w Będkowicach (B3).
C. na skrzyżowaniu dróg asfaltowych w miejscowości Bębło (C2/3).
D. obok dworu z końca XVIII wieku w Bolechowicach (D5).

Odpowiedź:

φ = 90° – h + 23°26′
φ = 90° – 63°15′ + 23°26′ = 50°11'N
Poprawna Odpowiedź; C,

Zadanie 8. (2 pkt)

Porównaj granit i bazalt według podanych kryteriów.
Pochodzenie
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Struktura skały
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Zawartość krzemionki
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Odpowiedź:

Pochodzenie skały:
Bazalt jest skałą magmową wylewną, a granit magmową głębinową.
Struktura skały:
Bazalt jest skałą skrytokrystaliczną, a granit jawnokrystaliczną.
Zawartość krzemionki:
Bazalt jest skałą ubogą w krzemionkę, a granit bogatą w krzemionkę.

Zadanie 9. (1 pkt)

Założono, że wymienione poniżej formy polodowcowe powstały w wyniku działalności lądolodu w Polsce podczas tego samego zlodowacenia.
A. morena czołowa
B. sandr
C. morena denna
D. pradolina

Wpisz do schematu litery, którymi oznaczono podane formy. Uwzględnij kolejność położenia od północy ku południowi.

matura z geografii 2014 pr zadanie 9

Odpowiedź:

C – A – B – D

Zadanie 10. (2 pkt)

Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane obszary, na których występują formy polodowcowe.

matura z geografii 2014 pr zadanie 10

Do każdej z wymienionych w tabeli form polodowcowych przyporządkuj region geograficzny, dla którego ta forma jest charakterystyczna, oraz literę oznaczającą ten region na mapie. Nazwy regionów wybierz spośród podanych.
Wał Trzebnicki
Równina Tucholska
Kotlina Warszawska

Forma polodowcowa Nazwa regionu geograficznego Obszar występowania formy (wpisz literę)
morena czołowa ………………………………………………………………… ……
sandr ………………………………………………………………… ……

Odpowiedź:

morena czołowa: Wał Trzebnicki, D,
sandr: Równina Tucholska, A,

Zadanie 11. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono ogólną cyrkulację atmosfery. Literami od A do F oznaczono wybrane strefy szerokości geograficznych.

matura z geografii 2014 pr zadanie 11

a) Podaj litery wskazujące strefy szerokości geograficznych, w których dominują:

 • pasaty ……., …….
 •  wiatry zachodnie ……., …….

b) Wyjaśnij, jak powstają okołobiegunowe wyże baryczne.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Odpowiedź:

a)
Poprawna pasaty: C, D,
wiatry zachodnie: B, E,

b)
Obszary okołobiegunowe otrzymują małą ilość promieniowania słonecznego. Silne wychłodzenie podłoża jest przyczyną niskich temperatur powietrza. Wychłodzone powietrze osiada, co prowadzi do powstania układów wysokiego ciśnienia.

Zadanie 12. (2 pkt)

Jednym z przejawów procesu wietrzenia mechanicznego jest krystalizacja soli w szczelinach skalnych. Krystalizując, sole zwiększają objętość, rozszerzają szczeliny i powodują rozpad skał.
a) Zaznacz nazwę klimatu, w którym istnieją najdogodniejsze warunki do opisanego procesu krystalizacji soli w szczelinach skał.
A. subpolarny
B. umiarkowany morski
C. zwrotnikowy suchy
D. równikowy wilgotny

b) Zaznacz czynnik, który przyczynia się do krystalizacji soli w szczelinach skał.
A. Kwaśne deszcze.
B. Wysokie parowanie.
C. Wahania temperatury powietrza około 0 °C.
D. Wysokie roczne amplitudy temperatury powietrza.

Odpowiedź:

a) C,
b) B,

Zadanie 13. (2 pkt)

Na mapie zaznaczono obszary wybranych wybrzeży morskich.

matura z geografii 2014 pr zadanie 13
Wpisz do tabeli litery, którymi zaznaczono na mapie położenie opisanych wybrzeży.

Opis wybrzeża Położenie na mapie (wpisz literę)
Wybrzeże poddawane jest wstrząsom sejsmicznym związanym z podsuwaniem się płyty oceanicznej pod kontynentalną.
Wybrzeże zostało ukształtowane przez rzeki i jęzory lodowców.
Wybrzeże o charakterze piaszczystej pustyni. Do niskich opadów na wybrzeżu przyczynia się przybrzeżny zimny prąd morski.
Wybrzeże, na którym duże amplitudy pływów w zatoce morskiej stwarzają warunki do wykorzystywania ruchów wody do produkcji energii.

Odpowiedź:

D, A, E, B,

Zadanie 14. (3 pkt)

Na mapie przedstawiono zasolenie powierzchniowych wód oceanicznych.
matura z geografii 2014 pr zadanie 14
a) Sformułuj prawidłowość opisującą zmiany zasolenia wody wzdłuż linii AB.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
b) Podaj dwie przyczyny wartości zasolenia wód oceanicznych oblewających Antarktydę.
1.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
c) Podaj, w którym akwenie – Zatoce Perskiej czy Zatoce Gwinejskiej – jest większe zasolenie wody. Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego wody akwenu wskazanego przez Ciebie są bardziej zasolone.
Akwen ………………………………………………………
Argumenty:
1.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Odpowiedź:

a)
Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej zasolenie wody maleje.

b)
– mała intensywność parowania,
– dopływ wody słodkiej z topniejących lodowców,

c)
Akwen: Zatoka Perska
Przykład poprawnej odpowiedzi:
– w Zatoce Perskiej, położonej w klimacie zwrotnikowym suchym, opady atmosferyczne są mniejsze niż w Zatoce Gwinejskiej oraz jest wyższe parowanie.
– w Zatoce Perskiej, w przeciwieństwie do Zatoki Gwinejskiej, jest utrudniona wymiana wód z otwartym oceanem, co w klimacie suchym sprzyja koncentracji soli w wodzie.

Zadanie 15. (1 pkt)

Wśród poniższych wykresów zamieszczono trzy wykresy przedstawiające wielkość przepływów Nilu w miejscach oznaczonych na mapie numerami 1–3.

matura z geografii 2014 pr zadanie 15

Podaj literę, którą oznaczono wykres przedstawiający wielkość przepływów Nilu w miejscu wskazanym na mapie numerem 2.
Wykres ……….

Odpowiedź:

A,

Zadanie 16. (2 pkt)

a) Zaznacz dwie formy rzeźby, które są skutkiem erozji wodnej.
A. kanion
B. delta
C. przełom
D. stalaktyt

b) Podaj dwa przykłady działań gospodarczych człowieka przyczyniających się do rozwoju erozji wodnej.
1.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Odpowiedź:

a) A, C,

b)
– orka wzdłuż stoku,
– wylesienia stoków wzniesień i zboczy dolin,
– eksploatacja surowców na stokach,

Zadanie 17. (2 pkt)

a) Wpisz w tabeli, obok każdego opisu bariery rozwoju osadnictwa, właściwą nazwę wybraną z podanych.

 • termiczna
 • świetlna
 • wodna
 • grawitacyjna
Opis Bariera (wpisz nazwę)
Występuje na skutek niskich wartości ciśnienia atmosferycznego oraz zmniejszonej ilości tlenu w powietrzu. …………..
Występuje wyłącznie w wysokich szerokościach geograficznych. …………..

b) Obok każdego z podanych obszarów wpisz po dwie główne przyrodnicze bariery rozwoju osadnictwa wybrane spośród podanych w poleceniu a).
Nowa Ziemia
…………………………………………….., ……………………………………………..
Andy
……………………………………………., ……………………………………………..

Odpowiedź:

a)
– grawitacyjna,
– świetlna,

b)
Nowa Ziemia – termiczna, świetlna,
Andy – termiczna, grawitacyjna,

Zadanie 18. (2 pkt)

Na mapie przedstawiono wartości salda migracji wewnętrznych na pobyt stały w 2012 roku według województw oraz płci migrantów.

matura z geografii 2014 pr zadanie 18

a) Sformułuj dwa wnioski odnoszące się do migracji wewnętrznych w Polsce według województw.
1.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

b) Przedstaw dwa skutki migracji wewnętrznych w województwie lubelskim dla sytuacji społeczno-gospodarczej tego województwa.
1.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Odpowiedź:

a)
– większość województw ma ujemne saldo migracji,
– w większości województw migruje więcej kobiet niż mężczyzn,
b)
– zachwianie struktury płci, gdyż w odpływie ludności dominują kobiety,
– ujemne saldo migracji wpływa na zmniejszenie przyrostu rzeczywistego ludności,

Zadanie 19. (2 pkt)

Na mapie literami A–C oznaczono trzy trasy podróży. Każda trasa prowadzi przez obszary, na których ludność używa języków urzędowych z rodziny języków indoeuropejskich.

matura z geografii 2014 pr zadanie 19
Wpisz do tabeli nazwy języków urzędowych (z rodziny języków indoeuropejskich) używanych na obszarach państw, przez które prowadzą zaznaczone na mapie trasy podróży.

matura z geografii 2014 pr zadanie 19 tabela

Odpowiedź:

A – hiszpański
B – francuski, portugalski
C – hiszpański

Zadanie 20. (2 pkt)

Na mapie zaznaczono główne obszary występowania wybranych surowców energetycznych w Polsce.
matura z geografii 2014 pr zadanie 20
a) Podaj nazwę surowca energetycznego, którego główne obszary występowania na mapie oznaczono w legendzie literą A.
……………………………………………………
b) Wymień dwa przykłady przeobrażeń środowiska przyrodniczego obszarów intensywnej eksploatacji surowca energetycznego, któremu odpowiada na mapie litera B.
1.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Odpowiedź:

a) węgiel kamienny,

b)
– zmiana ukształtowania powierzchni: powstanie wyrobisk i zewnętrznych zwałowisk,
– obniżenie zwierciadła wód podziemnych i powstanie leja depresyjnego,

Zadanie 21. (1 pkt)

Wymień dwa sposoby zmniejszania zużycia surowców naturalnych w gospodarce, stosowane we współczesnym świecie.
1.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Odpowiedź:

– upowszechnianie recyklingu (np. przerabianie makulatury na papier),
– pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii,

Zadanie 22. (3 pkt)

Na wykresach przedstawiono zmiany w wydobyciu wybranych surowców energetycznych na świecie w latach 2000–2010.

matura z geografii 2014 pr zadanie 22
Każdemu z wymienionych w tabeli surowców energetycznych przyporządkuj właściwyopis oraz wykres przedstawiający zmiany w jego wydobyciu.

Nazwa surowca Opis (wpisz literę) Wykres (wpisz numer)
ropa naftowa
rudy uranu
węgiel brunatny

A. Surowiec wykorzystywany w energetyce od drugiej połowy XX wieku. Miał zastosowanie także w przemyśle zbrojeniowym. Występuje w wielu rejonach świata, ale złoża są na ogół ubogie. Charakteryzuje się dużą wydajnością energetyczną.

B. Największe złoża znajdują się w Ameryce Południowej i Azji. W wielu krajach wysoko rozwiniętych zaprzestano jednak jego wydobycia, ale w krajach dynamicznie rozwijających przemysł zapotrzebowanie na ten surowiec stale rośnie.

C. Koszty pozyskiwania surowca są relatywnie niskie. Światowe wydobycie koncentruje się w Europie. Złoża ulegają stosunkowo szybkiemu wyczerpywaniu ze względu na małe zasoby surowca.

D. Początkowo wydobycie koncentrowało się w Ameryce Północnej i Południowej. Obecnie największe wydobycie przypada na kraje położone w Azji. Duży popyt na ten surowiec powoduje, że jego eksploatacja jest podejmowana nawet w bardzo trudnych warunkach przyrodniczych.

Odpowiedź:

ropa naftowa: D, 1,
rudy uranu: A, 3,
węgiel brunatny: C, 2,

Zadanie 23. (2 pkt)

Na mapie zaznaczono i wskazano strzałkami wybrane państwa z grupy głównych producentów kawy w 2013 roku.

matura z geografii 2014 pr zadanie 23
a) Na podstawie mapy wymień po jednym państwie Ameryki Południowej, Afryki i Azji z grupy głównych producentów kawy.
Ameryka Południowa …………………………………………
Afryka …………………………………………
…………………………………………….

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Cechy klimatu, które są charakterystyczne dla zaznaczonych na mapie państw i sprzyjają uprawie kawy, to;

A. niewielkie roczne amplitudy temperatury powietrza i wysokie sumy opadów rocznych.
B. gorące, suche lata, wilgotne zimy i małe dobowe wahania temperatury powietrza.
C. wysokie temperatury przez cały rok, skąpe opady w porze lata i obfite opady zimą.
D. duże roczne amplitudy temperatury powietrza i obfite opady przez cały rok.

Odpowiedź:

a)
– Ameryka Południowa: Brazylia, Kolumbia,
– Afryka: Etiopia, Uganda,
: Wietnam, Indonezja,

b) A,

Zadanie 24. (2 pkt)

Niektóre cechy środowiska geograficznego Polski wpływają niekorzystnie na rozwój rolnictwa.
a) Uzasadnij, dlaczego w Polsce na uprawę ziemi niekorzystny wpływ wywiera niewielka grubość pokrywy śnieżnej.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

b) Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego wysoki udział gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha w strukturze gospodarstw Polski jest jedną z barier rozwoju rolnictwa.
1.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
2.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Odpowiedź:

a) Niewielka grubość pokrywy śnieżnej sprzyja wymarzaniu roślin.

b)
– utrudnia specjalizację produkcji roślinnej, gdyż niewielkie gospodarstwa są najczęściej samozaopatrzeniowe o zróżnicowanej strukturze upraw,
– z powodu mniejszych dochodów w małych gospodarstwach jest ograniczone wykorzystywanie nowoczesnych maszyn,

Zadanie 25. (1 pkt)

W tabeli zestawiono państwa o najwyższym pogłowiu w 2010 roku wybranych zwierząt gospodarskich.
matura z geografii 2014 pr zadanie 25 tabela

Uzupełnij tabelę nazwami zwierząt gospodarskich dobranymi spośród podanych.

 • bydło
 • owce
 • trzoda chlewna

Odpowiedź:

trzoda chlewna, bydło, owce,

Zadanie 26. (2 pkt)

Przedstaw zaletę i wadę przemysłowego chowu zwierząt gospodarskich.
Zaleta
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Wada
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Odpowiedź:

Zaleta:
Jest dochodowy dzięki niskim kosztom jednostkowym produkcji.
Wada:
Złe warunki przebywania zwierząt, np. nadmierne stłoczenie zwierząt (w fermach, chlewniach, oborach).

Zadanie 27. (2 pkt)

W tabeli przedstawiono spożycie niektórych artykułów w wybranych państwach.

matura z geografii 2014 pr zadanie 27 tabela

Uzupełnij tabelę nazwami państw dobranymi spośród podanych.

 • Chiny
 • Indie
 • Japonia
 • Stany Zjednoczone

Odpowiedź:

– Stany Zjednoczone,
– Chiny,
– Indie,
– Japonia,

Zadanie 28. (1 pkt)

Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego w krajach słabo rozwiniętych występują inne wartości spożycia mięsa na 1 mieszkańca niż w krajach wysoko rozwiniętych.
1.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
2.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Odpowiedź:

W krajach słabo rozwiniętych spożycie mięsa na 1 mieszkańca jest mniejsze, gdyż:
– w KSR ceny żywności pochodzenia roślinnego są niższe od cen produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i taka żywność jest dostępniejsza dla ludności,
– hodowla zwierząt powoduje, że część zbiorów musi być przeznaczana na paszę – mieszkańcy krajów słabo rozwiniętych, charakteryzujących się deficytem żywności, nie mogą sobie na to pozwolić i ograniczają chów zwierząt,

Zadanie 29. (2 pkt)

Każdej grupie państw przyporządkuj jedną charakterystyczną dla całej grupy cechę społeczną lub gospodarczą.
A. Indonezja, Turcja, Albania
B. Bułgaria, Ukraina, Łotwa
C. Norwegia, Holandia, Rosja
D. Hiszpania, Malta, Francja

1. Ujemny przyrost naturalny.
2. Liczebna przewaga wyznawców islamu nad wyznawcami innych religii.
3. Dominujący udział ludności odmiany mongoloidalnej.
4. Przynależność do Unii Europejskiej.
5. Duży eksport gazu ziemnego.

A. ……… B. ……… C. ……… D. ………

Odpowiedź:

A. 2 B. 1 C. 5 D. 4

Zadanie 30. (2 pkt)

Na wykresach przedstawiono użytkowanie gruntów w wybranych państwach świata w % ogólnej powierzchni.
matura z geografii 2014 pr zadanie 30
Wpisz pod każdym z wykresów nazwę odpowiedniego państwa. Wybierz ją spośród podanych.

 • Finlandia
 • Islandia
 • Niemcy
 • Rosja
 • Ukraina

Odpowiedź:

Niemcy, Rosja,
Finlandia, Ukraina,

Zadanie 31. (1 pkt)

Uzasadnij, dlaczego na zachodnich wybrzeżach Ameryki Południowej występuje jedno z najzasobniejszych łowisk Oceanu Spokojnego.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Odpowiedź:

– zachodzi tam mieszanie się wód zimnego prądu morskiego z wodami o wyższej temperaturze, co dotlenia wody i sprzyja rozwojowi organizmów morskich,
– następuje tam wynoszenie ku powierzchni wód głębinowych zawierających substancje odżywcze dla organizmów morskich,

Zadanie 32. (2 pkt)

Jednym ze skutków przełowienia łowisk morskich jest spadek populacji odławianych ryb.
Podaj dwa inne negatywne skutki przełowienia łowisk morskich.
1.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
2.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Odpowiedź:

– ograniczenie możliwości naturalnego odtwarzania się populacji ryb,
– wzrost cen ryb na rynku,

Zadanie 33. (2 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego wraz z rozwojem gospodarczym zmniejsza się zapotrzebowanie na przewóz towarów transportem kolejowym, a wzrasta zapotrzebowanie na usługi łączności.
Transport kolejowy
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Usługi łączności
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Odpowiedź:

Transport kolejowy:
Wraz z rozwojem gospodarczym następuje spadek masy przewożonych towarów, gdyż maleje rola przemysłu ciężkiego oraz tradycyjnego przetwórczego.
Usługi łączności:
Wraz z rozwojem gospodarczym rozwijają się usługi niematerialne, które wymagają przepływu informacji, a nie tradycyjnego transportu.

Zadanie 34. (1 pkt)

W ostatnich latach Polska Akcja Humanitarna organizowała pomoc dla mieszkańców m.in. Sudanu i Japonii. Poniżej, obok nazw tych krajów, wskazano rok, w którym pomoc ta była udzielona.
Podaj główne wydarzenie, które stało się przyczyną udzielenia pomocy przez Polską Akcję Humanitarną mieszkańcom w każdym z wymienionych państw.
Japonia (2011 r.)
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Sudan (2011/2012 r.)
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Odpowiedź:

Japonia – trzęsienie ziemi lub katastrofalne tsunami,
Sudan – wojna domowa,

Matura z geografii 2014 poziom rozszerzony — łatwa czy trudna?

Rozwiązałeś maturę z geografii 2014? Pochwal się w komentarzu. Jak Ci poszło, co sprawiło największą trudność i dlaczego.

Wersję w pliku pdf możesz pobrać tutaj:

 

 

 

 

Rate this post
>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.